Minder uren willen werken na het krijgen van een kind

Ik heb een kind gekregen en wil graag minder uren gaan werken. Wat zijn mijn rechten en plichten?

Als werknemer heeft u een wettelijk recht om minder te gaan werken. Dit recht is neergelegd in de Wet flexibel werken. Minder werken kan een keuze zijn als u kinderen heeft. Deze wet en daarmee ook deze blog is van toepassing op uw situatie indien uw werkgever minimaal 10 werknemers heeft. Heeft uw werkgever minder dan 10 werknemers, dan heeft uw werkgever zelf een regeling met betrekking tot het recht van werknemers om de arbeidsduur aan te passen.

Wilt u minder gaan werken, dan zult u om te beginnen een verzoek moeten indienen bij uw werkgever. Dit verzoek moet aan 2 voorwaarden voldoen:
1. U bent ten minste 26 weken in dienst bij uw werkgever. Heeft u kortere periodes bij dezelfde werkgever gewerkt, dan mag u deze periodes bij elkaar optellen. De tijd tussen die periodes mag evenwel niet langer zijn geweest dan 6 maanden.
2. Een eventueel vorig verzoek dat u heeft gedaan is 1 jaar of langer geleden.

Schrijf een brief of e-mail aan uw werkgever waarin u vraagt of u minder of flexibeler (e.g. andere uren) mag gaan werken. U dient dit verzoek ten minste 2 maanden voor de datum dat u minder of flexibeler wil gaan werken te doen. Bij dit verzoek hoeft u de reden van uw verzoek niet te vermelden, maar dit mag natuurlijk wel. Vermeld in uw brief of e-mail in ieder geval vanaf welke datum u minder of flexibeler wilt gaan werken. Op de volgende punten kunt een verzoek tot wijziging indienen bij uw werkgever:
1. Arbeidsduur - het aantal uren dat u minder wilt gaan werken
2. Werktijd - de spreiding van het aantal werkuren over uw werkweek (bijvoorbeeld meer overdag, meer uren op een dag en andere dagen vrij)
3. Arbeidsplaats - de plaats waar u uw werk wilt doen (bijvoorbeeld thuis)

Uw werkgever zal vervolgens met u in overleg gaan over uw verzoek. Dit is de werkgever wettelijk verplicht. Uw werkgever zal nagaan of er voor het bedrijf redenen zijn waarom uw verzoek niet ingewilligd zou kunnen worden. Inwilliging van uw verzoek is namelijk niet onder alle omstandigheden mogelijk.

Uw verzoek om aanpassing van de arbeidsduur (onder 1) of de werktijd (onder 2) zal de werkgever moeten honoreren, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. In de wet zijn enkele voorbeelden genoemd van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelangen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien het verzoek leidt tot ernstige problemen op het gebied van veiligheid of van rooster technische of financiële aard.
In principe moet uw werkgever uitgaan van de werktijden die uw wilt. Kan dat niet, dan moet hij schriftelijk aangeven waarom dat niet kan en een voorstel doen voor een andere verdeling. U beslist of u daarop ingaat. Zo niet, dan gaat de aanpassing niet door. 

Voor het verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats (onder 3) geldt het criterium van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen niet. De werkgever zal uw verzoek van de werknemer echter wel serieus in overweging moeten nemen.

Uw werkgever zal minimaal een maand voor de gewenste ingangsdatum een beslissing moeten nemen over uw verzoek. Hij zal u deze beslissing schriftelijk moeten meedelen. Wijst hij uw verzoek af, dan is hij verplicht om daarbij te melden wat de reden is dat hij uw verzoek afwijst.
Laat uw werkgever niet binnen deze termijn iets weten, dan mag u doen alsof uw werkgever akkoord is gegaan met uw verzoek, ook al is dat door uw werkgever niet schriftelijk bevestigd. 

Bent u het niet eens met de beslissing van uw werkgever, dan kunt u dit eventueel voorleggen aan de rechter.

Vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met de Rechtswinkel Utrecht!

Stilzwijgende verlenging van een sportschool abonnement

Sportabonnementen worden regelmatig automatisch verlengd. Zonder dat je het door hebt wordt er geld van je rekening afgeschreven. Het contract loopt ‘stilzwijgend’ door. Mag dit zomaar? En hoe kan je van zo’n overeenkomst afkomen?

Een voorbeeldzaak gaat over mevrouw Dol. Aan het begin van het jaar had mevrouw Dol het goede voornemen om te gaan sporten. Bij een sportschool in de buurt heeft ze een abonnement genomen voor een jaar. Maar, zoals het vaak gaat met goede voornemens, na het eerste jaar was mevrouw Dol bijna vergeten waar de sportschool zat en is zij vergeten het abonnement op te zeggen. Na dat eerste jaar kreeg mevrouw Dol een mailtje met de mededeling dat haar contract met een jaar is verlengd. Het is begrijpelijk dat mevrouw Dol hier niet direct op zit te wachten en daarom van het abonnement af wilt. Is dit mogelijk?

Ja, dit is mogelijk. De sportschool had het abonnement niet met een jaar mogen verlengen. Na afloop van het eerstejaars-abonnement had de sportschool het abonnement mogen omzetten in een regulier abonnement, maar dan kan er altijd tussentijds opgezegd worden. Een paar jaar geleden is hiervoor zelfs een nieuwe wet gekomen, omdat heel veel consumenten hier negatieve ervaringen mee hadden.

Maar let op; deze regel geldt niet voor het eerstejaars-abonnement. Het aangaan van zo’n abonnement maakt dat je hier gewoon een jaar aan vast zit. Het recht om op te zeggen ontstaat pas na de eerste ‘stilzwijgende’ verlenging, tenzij in de algemene voorwaarden van de sportschool staat dat je wel tussentijds kan opzeggen.

Op grond van deze nieuwe wetgeving is de beste manier om op te zeggen dezelfde wijze aan te houden als hoe het contract is aangegaan. Dus, als het contract is aangegaan via de website of via de telefoon, kan het ook op die manier opgezegd worden. Een bedrijf moet dit accepteren, ook als in de voorwaarden staat dat er schriftelijk opgezegd moet worden. Echter, is het altijd beter om schriftelijk op te zeggen - het liefst via een aangetekende brief – en te vragen om een schriftelijke bevestiging. Dit omdat je dan altijd kan bewijzen dat je het abonnement daadwerkelijk hebt opgezegd.