Privacystatement Rechtswinkel Utrecht

Rechtswinkel Utrecht is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de Rechtswinkel Utrecht beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

De Rechtswinkel Utrecht is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

De Rechtswinkel Utrecht verwerkt alleen persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De Rechtswinkel Utrecht gebruikt uw naam en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen nadat u ons formulier heeft ingevuld.

Grondslag van de verwerking

Rechtswinkel Utrecht dient het gebruik van uw persoonsgegevens te kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, sub a, van de AVG).

De Rechtswinkel Utrecht kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het formulier. 

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht de Rechtswinkel Utrecht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Slechts bevoegde personen kunnen uw gegevens inzien.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Rechtswinkel Utrecht bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Uw gegevens worden maximaal één maand bewaard. Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn om contact met u op te nemen over uw vraag. 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u de Rechtswinkel Utrecht verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De Rechtswinkel Utrecht behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (artikel 17 AVG).

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die de Rechtswinkel Utrecht van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Rechtswinkel Utrecht
Oudegracht 36
3511 AP Utrecht