Mijn buren hebben een vergunning aangevraagd voor een aanbouw aan hun huis. Wat kan ik hiertegen doen?

Als uw buren een vergunning hebben aangevraagd, zoals een vergunning voor een aanbouw aan hun huis, dan kunt u in beginsel (nog) niets ondernemen. Er is namelijk niet voldaan aan de voorwaarden om in bezwaar en beroep te kunnen gaan. In totaal moet er aan drie voorwaarden worden voldaan. Eén van de voorwaarden is dat er sprake moet zijn van een besluit. In ons geval is het besluit de beslissing op de aanvraag van de vergunning. Net als uw buren moet u het besluit afwachten. Het besluit moet bovendien – de tweede voorwaarde – genomen zijn door een bestuursorgaan. In de meeste gevallen worden besluiten genomen door een bepaald orgaan van de gemeente. Dergelijke organen vallen onder de wettelijke definitie van bestuursorganen. Als voldaan is aan deze twee eisen, dan moet aan de derde en laatste eis worden voldaan: u moet een belanghebbende zijn. Onder belanghebbende moet worden verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, zoals neergelegd in artikel 1:2 lid 1 Algemene wet bestuursrecht. Aangenomen mag worden dat u, als buurvrouw of buurman, een belanghebbende bent bij een besluit tot het afgeven van een vergunning van aanbouw aan het huis van de buren.

Als aan alle drie de voorwaarden is voldaan, dan kunt u net als uw buren in bezwaar gaan en vervolgens, als het nodig blijkt te zijn, procederen bij de rechter. U kunt met andere woorden “meepraten” als aan alle drie de voorwaarden is voldaan. “Meepraten” is echter iets anders dan in het gelijk worden gesteld. In de bezwaarschriftprocedure en/of in een rechtszaak moet u belangen en normen aanvoeren die bedoeld zijn om uw belang te beschermen. In ons geval betekent het dat u normen en belangen moet aanvoeren die u, als buurvrouw of buurman, beschermen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de aanbouw aan het huis niet beantwoordt aan enkele veiligheidsnormen die dienen om de veiligheid van de bewoners van het huis te garanderen. Op een dergelijke norm kunt u zich niet beroepen. Het gaat immers niet om een norm die dient om uw belangen, als buurvrouw of buurman, te beschermen. Als u in de bezwaarschriftprocedure in het gelijk wordt gesteld, dan wordt het besluit – in ons geval het verlenen van de vergunning – vernietigd en wordt er een nieuw besluit genomen. Als u in de bezwaarschriftprocedure in het ongelijk wordt gesteld en u gaat vervolgens met succes naar de rechter, dan wordt het besluit op bezwaar – dus het besluit genomen naar aanleiding van de bezwaarschriftprocedure – vernietigd. U gaat in beginsel terug naar de bezwaarschriftprocedure.